Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Duyurular


 // Kamuda Yyllyk Yzin Yasa?y Kaldyryldy
Ba?bakan Yardymcysy ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmu?, 'Bugün itibaryyla kamu personelimizin, kamu görevlilerimizin izin yasa?y kaldyrylmy?tyr.' dedi.
 // Y? Kanunu Ertelendi mi?
Hazyrlanan ve kysa zamanda geçmesi beklenen torba yasaya göre i? kanunu 1 yyl süreyle ertelendi. Ekte de okuyabilece?iniz maddeye göre, kanun de?i?ikli?i ?öyle tanymlanyyor:
 // Nusret Fi?ek Ödülleri
Türk Tabipleri Birli?i, 1991 yylyndan bu yana, Türkiye’de halk sa?ly?y disiplininin geli?iminde öncü bir yeri olan ve Türk Tabipleri Birli?i önceki ba?kanlaryndan Prof. Dr. Nusret Fi?ek anysyna çe?itli kategorilerde “Nusret Fi?ek Ödülleri̶
 // Bakanlyk; OHAL Kapsamynda Kapatylan Sa?lyk Tesisi...
Sa?lyk Bakanly?y, bazy sa?lyk merkezlerinin kapatylmasyyla ilgili, 'Söz konusu hastanelerde tedavi altynda olan hastalarymyzyn kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir.' açyklamasynda bulundu.
 // Sa?lyk Bakanly?ynca Emekli Albayyn Görevine Son Verildi
Sa?lyk Bakanly?ynca FETÖ darbe giri?imine destek verdikleri iddiasyyla güvenlik firmasy çaly?any emekli albayyn görevine son verildi, iki güvenlik memuru da açy?a alyndy.
 // Yyllyk Yzinlerin Kaldyrylmasy
Tüm kamu çaly?anlarynyn ikinci bir emre kadar yyllyk izinleri kaldyrylmy?tyr. Söz konusu kamu çaly?anlaryndan halen izinde bulunanlar en kysa sürede görevleri ba?yna döneceklerdir.
 // 161 ?ehit
Ba?bakan Binali Yyldyrym dün gece ya?anan darbe kalky?masy syrasynda 161 ki?inin ?ehit oldu?unu, 1440 ki?inin de yaralandy?yny açyklady. Darbe kalky?masynda bulunan 2839 asker gözaltyna alyndy.
 // SUT De?i?iklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sa?lyk Uygulama Tebli?inde De?i?iklik Yapylmasyna Dair Tebli? 14 Temmuz 2016 tarihli ve 29770 sayyly Resmî Gazete'de yayymlandy.
 // Sa?lyk Hizmetleri Fiyatlandyrma Komisyonu Karary
5510 sayyly Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?lyk Sigortasy Kanunu gere?i olu?turulan Sa?lyk Hizmetleri Fiyatlandyrma Komisyonu (SHFK), ilgili Yönetmelik gere?i 29/6/2016 tarihinde toplantysyny yaparak a?a?ydaki kararlary almy?tyr.
 // Yabancy Hekimler Bu Kez daha da Kuralsyz Biçimde Gelebilecek
Geçti?imiz yyl Meclis Komisyonunda görü?ülerek kabul edilen ancak seçimler sebebiyle yasala?masy mümkün olamayan Yabancy Ystihdamy Kanunu Tasarysy, içinde denetimi güçlendirecek bazy düzenlemeler çykartylyp yabancylara vatanda?lyk ..
 // Radyasyon Alanynda Görevli Sa?lyk Çaly?anlarynyn Sa?ly?y
3153 sayyly kanunun ek 1. maddesi uyarynca radyasyonla çaly?anlaryn haftalyk çaly?ma süresi en fazla 35 saattir. 20.06.2012 gün ve 6331 sayyly kanunun 30. maddesine dayanylarak hazyrlanan 16.07.2013 gün ve 28709 Sayyly Resmi Gazete’de günlük...
 // Y? Sa?ly?y ve Güvenli?i Yönetmeli?i De?i?iklik
MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayyly Resmî Gazete’de yayymlanan Y? Sa?ly?y ve Güvenli?i Hizmetleri Yönetmeli?inin 5 inci maddesinin üçüncü fykrasyna a?a?ydaki cümle eklenmi?tir.
 // Terör Ynsanlyk Suçudur
 // Görev ?ehidleri
Konu yargy sürecinde daha da netlik kazanacaktyr ancak bizim duyumlarymyza göre, kamunun elinde tuttu?u çok pahaly bazy ilaçlara yönelik usulsüzlü?ü fark etmi? ve üstüne gitmi?lerdi. Meslekta?larymyz, deyim yerindeyse ellerini ary kovanyna...
 // Eksik Görüntüyle Yapylan Habere AHEF Tepkisi
Olayla ilgili görüntülerin, eksik, olayyn ba?langycyny içermeyen ve belki de yanly bir ?ekilde sosyal ve görsel medyada payla?ylmasyndan sonra; hekim arkada?ymyza ve hekimlik meslegine a?za alynmayacak küfürler ve hakaretler yapylmy?...
 // Birlikte Kullanym ve Y?birli?i Yönetmeli?i
Yönetmelikte bazy de?i?iklikler yapylarak yeniden Resmi Gazetede yayymlanarak yürürlü?e konulmu?tur. Yönetmelikte yapylan de?i?ikler ?unlardyr:...
 // AHEF'den Sa?lyk Raporlary Konusunda Uyary
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, spor için gereken sa?lyk raporlarynyn neden Aile Sa?lyk Merkezlerinden verilmemesi gerekti?ini, hazyrladyklary video ile anlatty.
 // YEO'dan SGK'ya Tepki!
Anayasal kurumlar olan eczacy meslek örgütlerinin dahi hiçbir organizasyonu kurum sayfalaryndan ve Medula provizyon sisteminden duyurulmazken, bir derne?in düzenledi?i toplantynyn bu ?ekilde duyurulmasynyn sebebi ve amacy nedir?
 // SUT De?i?iklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sa?lyk Uygulama Tebli?inde De?i?iklik Yapylmasyna Dair Tebli? 18 Haziran 2016 tarihli ve 29746 sayyly Resmî Gazete'de yayymlandy.
 // GMP Denetimleri Yle Ylgili Önemli Duyuru
Bilindi?i üzere 01.03.2010 tarihinden itibaren yapylan CTD ruhsat ba?vurularynda ön inceleme syrasynda Bakanly?ymyzca denetlenerek verilmi? olan GMP belgesi veya ülkemizle kar?ylykly tanyma anla?masy olan ülkelerin resmi otoritelerince..
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"