Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Makaleler

Kategoriler
 Sa?lyk  Ar&Ge
 Da?ytym  Eczacylyk
 E?itim  Finans&Muhasebe
 Hukuk  Ynsan Kaynaklary
 Y? Geli?tirme  Patent
 Pazarlama  Ruhsat
 Tanytym  Tyb
 Üretim  Yönetim
 Di?er

 // Farma 3.0
Farma 1.0’da hekim tek odak noktasyndayken, Farma 2.0 ile birlikte hasta ve geri ödeme sistemleri de önemli olmaya ba?lady. Farma 3.0 ile birlikte bu önem a?yrlyk kazandy. Farma 3.0’y bir eko sisteme benzetmek yerinde olacaktyr.
 // Y?ten Niye Çykardyn Cezasy …
?irketler tarafyndan i?verence geçerli bir sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmady?y mahkemece veya özel hakem tarafyndan tespit edilerek feshin geçersizli?ine karar verildi?inde,
 // Y? Kazasy ve Y?veren Sorumlulu?u
Y? Kazasy; i?çinin i?verenin otoritesi altyndayken ve onun talimatlary do?rultusunda i?ini ifa etme syrasynda dy? kaynakly bir sebeple aniden meydana gelen bir olay sonucu u?ramy? oldu?u bir kazadyr.
 // Parabenler ve Yanyba?ymyzdaki Riskler!
Parabenler son 50 yyldyr gyda, kozmetik ve ilaç ürünlerinde oldukça yaygyn olarak kullanylmaktadyr. Ynert olmasy, geni? bir aktivite spektrumuna sahip olmasy, dü?ük maliyeti ve emniyetle uzun süredir kullanylyyor olmasy...
 // Klopidogrel Kullanan Stentli Hastalarda PPI'ne Dikkat!
Son çaly?malar PPI’lerinin akut koroner sendrom veya stentli hastalarda klopidogrel ile birlikte ölüm oranyny veya rehospitalizasyonu arttyrdy?yny göstermi?tir.
 // Ylaç ?irketleriyle Yli?kiler: Sorunlar Engellenebilir mi?*
Ama ben etkilenmiyorum’ diye dü?ünüyor olabiliriz, gerçekten etkilenmiyor da olabiliriz. Ama sonuçta bazy hekimler etkileniyor ve önemli olan da bu.
 // Geçersiz Sebeple Yapylan Fesih ve Sonuçlary
Y? güvencesi, geçerli neden olmadan i? sözle?mesinin feshedilememesine, feshedilmesi halinde ise i?e iade edilmesine ili?kin düzenlemeleri kapsar.
 // Güven Duygusu Yaratmak
Güven, açyklyk ve dürüstlük, bir çaly?ma ortamynda i?birli?inin ne ölçüde gerçekle?ece?ini belirler. Güven duygusu, sa?lykly bir ekip çaly?masynyn temelini olu?turur
 // Kydem Tazminatyndaki Belirsizlik
Sonuç olarak Kydem tazminatyndaki belirsizlikten ziyade tazminat yükü i?verenden çykartylyp devlet fonuna verilmesi i?çi ve i?veren arasyndaki birtakym güvensizlikleri de ortadan kaldyracaktyr
 // Y Ku?a?yny Yönetmek
Y ku?a?y çaly?anlary ö?renmek, geli?mek, hyzly yükselmek ve kyrkly ya?larynda emekli olmak isterler. Bu nedenle yöneticilerinden beklentileri yüksektir ve bu da yöneticilerine büyük sorumluluk yükler.
 // Zaman Önemli, Zamany Yönetmek Daha da Önemli
Ço?u ki?i için zaman, en büyük stres unsurlaryndan biridir. Dar vakitlerin günlük ya?antymyzda ne kadar sorun oldu?u hepimizin malumudur.
 // Torba Yasa ve Y? Hayaty -2
Piyasalaryn en çok beklenti içerisinde oldu?u konularyn ba?ynda kamuya olan her türlü borçlaryn ve cezalaryn bir kysmynyn terkin edilmesi ve taksitlendirilmesi di?eri ise i?e alynacak i?çilerin sigorta i?veren payynda uygulanacak te?vikler olaca?y...
 // Mobbing
Ülkemizde ve i? hayatymyzda yeni yeni üzerinde durulan bir kavram olup, Yngilizce’de örgütsel basky manasyna gelmekte; Türkçe de tam bir kar?yly?y bulunmamakla birlikte duygusal saldyry, cephe alma veya psikolojik terör olarak ifade edilebilmektedir
 // Torba Kanun ve Y? Hayaty - 1
Bunlardan en önemlisi 31.07.2010 tarihine kadar kamuya ödenmemi? borçlaryn yasal faizlerini ve gecikme cezalarynyn ....... di?eri ise çaly?ma hayatyny yakyndan ilgilendiren yeni istihdamlarla ile ilgili te?viklerdir..
 // Byçak Syrtynda Hekimlik
Sa?lyk Hukuku
 // Borçlu Yçin Yeni Dönem
yazymyzda çaly?ma hayatymyzla ilgili olan Hizmet Sözle?mesi’ni incelemeye yer verece?im.
 // Organik Ürünler
Kozmetik grubu organik ürünler
 // Radyolojik Görüntüleme Kullanylan Kontrast Ylaçlar Ne Kadar Güvenlidir?
Ülkemizde de öncelikle radyoloji derneklerinin ve kontrast madde saty? ve pazarlamasy gerçekle?tiren ilaç firmalarynyn, bu uyarylar y?y?ynda ürün tercihlerini ve tanytymlaryny yönlendirmeleri ve olasy yan etkiler konusunda hekimlerin...
 // Ylaç Endüstrisi Açysyndan Türk Patent Mevzuaty
Ocak 2011, Ystanbul
 // De?i?en Onkoloji Pazary
Kanser hastaly?y günümüzde, insidansy hyzla artan toplumsal bir sorun. Kötü beslenme, olumsuz ya?am ko?ullary, bu insidansy tetikleyen etmenler olarak kar?ymyza çykyyor. Ynsano?lu, kanser hastaly?yna kar?y verdi?i mücadelede...
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"