Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Görü?ler


 // Hayati Konu: Yeni Patent Kanunu
Mevcut mevzuatymyzda Avrupa Patent Sözle?mesi ve Avrupa direktiflerinde korunmasy gereken bulu?lar olarak yerini bulan biyoteknoloji alanyndaki bulu?laryn mevzuatymyzda yasal dayana?y bulunmuyor...Skinny labelling ve carve out meselesi...
 // Ar?iv, Onam ve Sa?lykta ?iddet
Hastane veya kliniklerin bu kayytlary sa?lykly tutmamasy veya silmesi ciddi hukuk kurallaryyla korunmady?y veya bu tür bir ihmalin hekimi o davada korumasy mümkün olmady?yndan, riski görmek gerekir. Doktorun kendi bakty?y hastayla ar?iv..
 // Ynsana De?er, De?ere Destek...
Y.K.Fikir ürünleri unsurlary olmadan hedeflere ula?ylamaz. T.K.Bizim stratejimiz insan sa?ly?yny artyracak her ürünü ula?ylabilir kylmak. S.T.K.Türkiye’de özellikle onkoloji pazaryndaki ithal ve yerli üretim oranlaryny de?i?tirmek istiyoruz.
 // Malpraktiste Alternatif Öneri: Hasta Tazminat Sistemi
Bu sistemde karar verici mekanizma hasta tazminat kuruludur ve bir çe?it tahkim kurulu gibi i?lemesi öngörülmektedir...Yeni hasta tazminat sisteminde savunulacak bir dava yoktur...hekim malpraktis nedeniyle ki?isel tazminata maruz byrakyl..
 // Eczacyba?y'nyn Yeni Öncülü?ü: OSGB
Hedefimiz i? sa?ly?y ve güvenli?i hizmetini bir maliyet olmaktan çykartyp, mü?terimizin çaly?anyna en önemli yatyrymy olmasyny sa?lamak ve böylece mü?terimize çaly?ma veriminin arty?y ile bu yatyrymyny getirisini almasyny hedefliyoruz.
 // Güncel Typtaki Sorunlara Hukuksal Yakla?ym
Bence sorun; -Yyi i?leyen sa?lykly bir hukuk mekanizmasy var my? -Bunu besleyen ciddi bir bilirki?ilik kurumu oturmu? mu?... Y? - hasta yo?unlu?u kural olarak hekimi sorumluluktan kurtaran bir hukuki neden de?ildir...
 // Typ Hukukunda Bilirki?ilik Müessesesi
Bir sa?lyk alanynda sadece Adli Typçy bilirki?i olur yakla?ymy çok yanly?, do?ru de?il: sa?lyk davalarynda sadece ve öncelikle Adli Typçyya görev verilir ve bunlaryn tespitleri do?rudur demek, hatalydyr; bu görü? ve uygulama hukuka ve..
 // Typ Hukukumuz ve AYHM
Bir Avrupa sözle?mesini sadece onaylamak fazla bir anlam ifade etmiyor, hem alt kanuni düzenlemeleri ve uygulamayy hem de mevcut ve kötü hukuk kültürünü de?i?tirmeniz gerekir.
 // Tybbyn Zor Alany: Uyu?turucu
Ba?ymlylyk bir beyin hastaly?ydyr...Ama en riskli dönem ergen ve genç eri?kinlik dönemidir...Maalesef maddeye ba?lama ya?y dü?mekte ortalama 13-14 ya? civaryna inmi? durumdadyr...Bir çok ilde AMATEM ve 3 ilde ise ÇEMATEM mevcut fakat
 // Türkiye Vizyon 2023'e Giden Yolun Ba?aktörü Ar-Ge
Türkiye’de Ar-Ge tanymynyn yapylmasy, Ar-Ge ve Ar-Ge deste?i kapsamyna giren konularyn belirlenmesinde OECD tarafyndan hazyrlanmy? olan Oslo ve Frascati kylavuzlaryndaki Ar-Ge ve yenilik tanymlary referans alynmaktadyr
 // Güzel, Ylkeli, Uzun Vadeli ve Kaliteli Ya?am
1946 yylynda Ystanbul Üniversitesi Eczacylyk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Zürih’te ilaç sektöründe deneyim edinen Ecz. Seyit D. ?anly 1948 yylynda eczane ve ?anly Laboratuvary’ny kurdu.
 // 28 yylyn ardyndan... Emekli Hekim !
26 yyly, asistanlyktan bölüm ba?kanly?yna kadar, Üniversitede geçen 28 yyllyk kamusal çaly?manyn sonunda emekli oldum. Hem ya?ady?ym kenti de?i?tirdim. Hem de artyk özel sektör çaly?any olarak Türkiyenin en büyük metropolü olan Ystanbul..
 // Hekimin Foto?raf A?ky
Sanatçy ünvâny çok kolayca herkesin kendine yaky?tyrdy?y bir paye. Ben foto?rafla ileri düzeyde ilgileniyorum. Yapty?ymyn sanat oldu?unu söyleyemem. Ama kalycy bir ?eyler yapmaya çaly?yyorum.
 // Gelecek için Ar-Ge Gerçe?i
Sektörde Ar-Ge departmanynyn eski misyonu “teknoloji transferi” idi. ?imdi ise firmanyn kendini “farklyla?tyrma stratejisinin” ana unsuru oldu...Önünü görmeyen sanayi bir anlamda “gelece?i olmayan” demek, Ar-Ge'ye ya
 // ?imdi Ya?amak Zamany
Ülkelerin Ulusal Ylaç Geli?tirme ve Ara?tyrma yapan merkezlerinin olmasy mutlaka gereklidir. Aksi takdirde yalnyzca ilaç firmalarynyn bu konuda çaly?masy bazy olumsuzluklara yol açabilir.Onkoloji alanynda kylavuzlaryn manipüle edildi?ini..
 // Ba?ymlylykla Mücadele
Ba?ymlyly?y engellemenin en kolay yolu genci yüksek ideallere ve fikirlere ba?lamak, ba?kalary için ya?amayy ö?retmektir. Bu kültürün de asyl temelinin atyldy?y yer ?üphesiz aile ortamydyr.
 // E-Ö?renme ?art
Enocta 400’den fazla kurulu?a e-ö?renme hizmeti sa?lamakta ve 1,7 milyondan fazla ki?i e-ö?renme kanalyyla e?itim almaktadyr. Enocta ekibi, Türkiye’nin yany syra, çevre ülkeler ve Do?u Avrupa’nyn en büyük ve en tecrübeli e-ö?renme..
 // Ylaç ve Sa?lyk Sektöründe Yleti?im
Bir yerde özel sermaye yatyrym yapyyorsa, i?e kar-zarar olarak bakar. Yatyrymyn kar etmesi için tanytym çaly?masy yapar. Bu serbest piyasa ekonomisinin bir gerçe?idir. Siz de bu durum kar?ysynda “sa?ly?yn tanytymy reklamy olmaz”...
 // Regulasyon Baskysyna Ra?men Gelecek Parlak
ilaç sektöründeki ?irketlerin yakla?yk yüzde 71’ine denetim, vergi ve dany?manlyk hizmeti sunuyoruz ve lider konumdayyz...CEO’laryn en çok endi?e ettikleri konularyn ba?ynda yüzde 79 ile a?yry regülasyon, yüzde 76 ile mali açyk ve borç yükü..
 // Aile Hekiminin Ady Yok
Ortalama 3.800 ki?inin kayytly oldu?u AH'i mesai dy?ynda i? yeri hekimli?i yapacak, ayryca mesai dy?ynda adli nöbet tutacak, ayryca mesai dy?ynda defin ruhsaty nöbeti tutacak, ayryca mesai dy?ynda acillerde nöbet tutacak… El insaf
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"