Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Özel Konuk


 // Hasta Odakly Eczacylyk
Smart/Akylcy Eczane Projesini ba?lattyk. 8 ilde Astym/ KOAH alanynda bir pilot proje gerçekle?tirdik, 254 eczacymyz bu projeye dâhil oldu. Sonuçta hastalarymyzyn ya?am kalitelerinde belirgin bir iyile?me yarattyk.Ecz.Arman ÜNEY&TEB
 // Ylaç Mühendisli?i ve ISPE
Ylaç imalaty, syfyr hata ile çaly?ma mecburiyetinde olan bir imalat daly, esas üretimi yapylan ise kalitenin kendisidir, kalite spesifikasyonlaryndan herhangi bir taviz asla söz konusu olamaz.Dr.Ü.HEKYMAN PharmaVision
 // Aidiyet, Vefa ve Sevda
Bu çapta bir ‘Management Buyout’ uygulamasy Türkiye’de özellikle ilaç sanayiinde bir ilkti. O dönem yabancy ?irketler ülkemizdeki ilaç ?irketlerini satyn alyrken, biz aksine yabancy ?irketi yerlile?tirmi? olduk,Dr.Ü.HEKYMAN PharmaVision
 // Adli Typtan Adli Bilimlere
Adli Typ son 15 yylda kabu?undan çykty. Di?er alanlarla çaly?an ve adli bilimlere do?ru evrimle?en çok daha geni? bir alan oldu. Daha sosyalle?ti. Dünyadaki bütün geli?meleri izleyen bir alan halini aldy.Prof.Dr.Hamit HANCI
 // 1nci Basamak , bölüm II
AHEF; örgütlenmenin, Diyalo?un, Hukukun, Direncin ve E?itimin rol model federasyonudur. Tüm etkinliklerdeki rol model yapymyz Kurumsal yapyda amatör ruh ve özverili inanmy?lykla çaly?malaryna artan ivmeyle devam edecektir.
 // 1nci Basamak
22.000 Aile hekimini AHEF çatysy altynda birle?tirilmesi 2016 yyly içerisindeki hedeflerimizdendir..Dönü?ümler zor ve sancylydyr. Siyasi ve bürokratik kararlyly?yn yany syra saha kabulü gerektirir..Asyl sorun..Dr.G.ÖZER/AHEF
 // Hukuk, Hakim ve Hekim
Ceza Kanunlaryny Bilmemek Mazeret De?ildir..Performansa dayaly sistem, bu konuda bir mazeret nedeni de?ildir...Ceza sorumlulu?unun ?ahsili?i ilkesi..Malpraktis kanununun ne getirece?i ku?kuludur..Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER
 // Sa?lyk Harcamasy Büyüyor Eczane Küçülüyor
Ylk TEB'in tek tedarikçi-yetkilili?i gitti, ?imdi ise onkoloji ilaçlary...Bana göre kamu ve üniversite hastaneleri 1 temmuz sonrasy onkoloji ilaçlaryny tedarikte sykynty ya?ayacak! Sürdürülebilir bir çözüm üretilmemi?tir. Ecz.Semih Güngör/YEO B?k
 // Türkiye'nin Vizyonel Derne?i: TKD
2014 sonu itibariyle TKD toplam üye sayysy: 2704’tür. ESC’nin toplam 68.152 olan üyesi içinde yüzde 4’ü TKD’lidir.Bir çok önemli proje ve ilklere imza attyk. Prof. Dr. Mahmut ?AHYN & TKD Gelecek Ba?kany
 // Bir Hekimin Durmak Bilmeyen Yolculu?u
Önce Typ Fakültesinden mezuniyet ve sonra : Sa?lyk ve Mülki Ydarecilik, Uzmanlyk, Sa?lyk Programy Dany?manly?y, Purple Production, Ye?ilay , Bakanlyk Koordinatörlü?ü, Turkuaz Sa?lyk, Y? Dünyasy Derne?i Ba?kany..Dr.Levent SARAÇ
 // 'Yyi' Hekimlik Ne Demek!
ilk “Typ Bayramy”nyn typ ö?rencileri tarafyndan, hocalarynyn da katylymyyla, 14 Mart 1919’da i?gal altyndaki Ystanbul’da, i?gale tepkilerini dile getirmek için kutlandy?yny unutmamak gerekir. Prof.Dr.N.Y.Yalym & TBD Ba?kany
 // Tüm Sa?lyk Çaly?anlarymyzyn Bu Güzel Gününü Kutlarym
Ynsan sa?ly?y ve hayatyyla birebir ilgilenmek riskli bir i? ama meslek a?kyyla dolu olan sa?lyk çaly?anlarymyz için bir tutkudur. Prof.Dr.M.Yhsan KARAMAN & Ye?ilay Ba?kany
 // 13 Mart G(ö)revi
Hekimler ve sa?lyk çaly?anlary son verilere göre yylda 630 milyon muayene, 100 milyon acil servis muayenesi, yakla?yk 5 milyon ameliyat yapyyorlar. Sa?lykta olan bitenin en fazla farkynda olan onlar, Dr.Bayazyt Ylhan TTB Ba?kany
 // Bölgesel Güç ve Üs Olaca?yz
Novartis Grubu firmalary, dünya çapynda 140 ülkede faaliyet gösteriyor ve yakla?yk 133 bin ki?iye istihdam sa?lyyor..Novartis’i insan odakly, inovatif ve etik bir ki?ili?e sahip diye tanymlarym..Güldem Berkman Novartis CEO & AYFD Yön.Kur.Ü.
 // Hilal-i Ahdar
Prof.Dr.M.Yhsan Karaman: 2020 yylynda, kurulu?unun ikinci yüzyylyna girerken, ba?ymlylyklarla mücadelede Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke yapan ve misyonunu yurtdy?yna ta?yyan bir Ye?ilay.
 // Topluluk De?erleri Her?eyin Önünde Gelir
“Eczacyba?y, ça?da?, kaliteli ve sa?lykly ya?amyn öncüsüdür” ilkesinden yola çykarak, Topluluk olarak ülkemizde sa?lykly ya?amyn öncüleri arasynda yer almak, de?i?mez hedeflerimizdendir' Sedat Birol/Ecz.Sa?.Gr.B?k&YEYS
 // YKMYB 2023 yyly Hedefi 50 milyar usd !
Murat Akyüz & YKMYB : Kimya sektörünün, 2023 yyly hedefi olan 50 milyar usd ihracata ula?mak için çaly?malarymyz tüm hyzyyla devam ediyor. Kimya sektörü, son 10 yyldyr çift haneli büyüme rakamlaryna ula?yyor, Türkiye büyümesinin üzerinde..
 // Yyi Hekimlik Yapmak Ystiyoruz
Hekimlik mesle?i, bilimsel bilginin klinik kullanymy ile gerçekle?tirilir. Bir günde olu?turulan typ fakültelerinde e?itim alarak bilgili, donanymly olunmaz. Prof.Dr.A.Özdemir AKTAN & TTB
 // Typ Bayramynyzy Kutluyorum
Hipokrat’yn hekim andyna esin kayna?y olan sözü gibi, sa?lyk sektörünün temeli 'hayata saygy duymak ve zarar vermemektir'. Typ bilimi, o günlerden beri çok uzun yollar kat etti. Nezih Barut & YEYS Yön.Kur.B?k.
 // Ba?aryya Giden Yolda Sermaye Ötesi De?erler
'Para yuvarlaktyr. E?er, 'emek, bilgi ve itibar'a önem verir ve ba?aryly olursanyz, tahterevallinin ortasyndan para ve ekmek size do?ru yuvarlanyr' Abdulrezzak Sancak Saya Grup Yön.Kur.B?k.
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"