Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Güncel Blog


 // Kamudan Sektöre Destek !
Ylaç sektörü her fyrsatta sykyntyda oldu?unu kamuya iletti. Kamu da buna kar?ylyk olarak desteklerini uygulamaya sokmaya ba?lady.1- Kesin olan, avro kur de?eri....2- Planlanan, EKK 27 aralyk 2015'de gerçekle?en toplantysy sonucunda..
 // Fiyat Kararnamesi De?i?iyor
Üzerinden nerede ise 3 yyl geçmek üzere iken olu?an ihtiyaçlar sebebi ile T.C.Sa?lyk Bakanly?y ile sektör temsilcileri arasynda yenisi tarty?ylmy?, taslak olu?turulmu?tur ve bugünlerde resmi gazete de yayynlanmasy bekleniyor.
 // 663 ve Kaynak Ysrafy
Yl ve Ylçe Sa?lyk Müdürlükleri bu yapy ile daha çok protokol müdürlü?ü ...2012 yylynda bölünme gerçekle?ince kaynaklarda bölünmü? bu durum sonucu Halk Sa?ly?y tarafy maalesef ma?dur olmu?tur. Kaynak israfy 2 yyldyr ya?anmakta...
 // Mümessiller artyk ÜTE Olacak!
Sektör mevcut personelinin bildirimini 31 ekime yeti?tirebilir mi? Sektör kadro azaltymyny ne oranda yapacak? E?itim ile asyl amaç nedir?Sektörde en az 15.000 ÜTE kalacak olsa bile ilgili üniversiteye bir seferde kdv hariç 15 milyon TL..
 // Bu Terapötik Pazar Çok Büyüyecek
5 yylda onkoloji terapötik alany ilaçlary yakla?yk yary yaryya kutu ve TL bazynda büyüdü, firma sayysy 38’den 48’e çykdy.Yddia ediyorum; 2014’den itibaren Onkoloji Ylaçlary Pazary Çok Büyüyecek! Neden ve nasyl? THSK sayesinde...
 // Fiyat Kararnamesi De?i?ecek mi?
Bu konuda Bakanlyk ve Endüstri Temsilcileri arasynda görü?meler ba?lady ve sonuçlanmasy yakyndyr.Temel bir de?i?iklik olmayacak gibi fakat ilaç sektörünü rahatlatmaya yarayacak de?i?iklikler olaca?yny dü?ünüyoruz;...
 // Bakanlyk ve Endüstrinin Kur Takibi !..
Endüstri, Bakanly?y kur farky zammy uygulanmady?y için mahkemeye verdi ve Bakanlyk itirazyny dikkate alan mahkeme ezcümle ' düzenlemede yetkili kurul toplanyr, zam karary ?art de?il 'deyince Bakanlyk ilgili kurulu toplady ve..
 // Bakanly?yn Kaynak Ysrafy
Halk Sa?ly?y Kurumunun hizmet üretebilmesi için kasym 2012 de açyklady?y personel cetvelindeki rakamlara ula?tyrylmaya çaly?ylmasy yerine Yl ve Halk sa?lyklary bölünmesinin yeniden de?erlendirilmesinin do?ru olaca?y kanaatindeyiz.
 // Zincirin Zayyf Halkasy
Zincirin En Zayyf Halkasy: So?uk Zincir! GBP Genelgesine göre a?ylar gyda saklamak için yapylan çift kapyly no frost buzdolabynda muhafaza edilmekte!Bakanlyk istese beyaz e?ya üreticilerine yeterli teknik donanymly a?y muhafaza buzdolabyny..
 // Level Level Üstüne....
Sektöre syrasy ile 2 müjde vermi?tik: Yskonto indirimi ve kur zammy! Bunlary resmi gazetede mart ayynda göremedik.Bu kez a?ylmasy engel: 3 yyllyk Global Ylaç Bütçesi protokolü!.'Ba?aryly Müzakere Teknikleri' e?itimi alan...
 // Sektöre Bu Kez Yyi Haber; Kur Zammy..
Fiyat kararnamesine göre euro kuru 90 günlük ortalamasy yüzde15 üzerinde olmasynda ilaçlara zam verilece?i belirtilmektedir ve bu ?art 03 temmuz 2011 tarihinde gerçekle?ti. Kyzylcahamam'da bir araya gelen ekonomi kurmaylary kur farkyny..
 // Ylaç Sektörüne Bir Yyi, Bir Kötü Haber
Ylk önce iyi haberi payla?alym :)SGK geçti?imiz 3 yyllyk GYB'de ek kamu iskontolary sa?lady?y yakla?yk 1 milyar TL lik sa?lady?y tasarruf..Kötü habere gelince :(Referans ülke olan kom?umuz Yunanistan krizden çykyp krize girdikçe önce orjinal..
 // Sektör 2012-13 (bölüm -II-)
Eczaneler ve Firmalar için çyky? yolu!..Zam-Kur Farky?..MF de arty??!..Pazara yön verme noktasynda Firma ve Hekim güçlü...INN olursa...Tehditler: Yunanistan-?ubat!..SGK dan imalat yapan jeneri?e destek ve veri kullanymy hizmeti, ya IMS...
 // Eczacy Sektörden, Sektör Devletden.....
KKY yapylan ilave yskonto uygulamalary nedeniyle eczane stoklarynda meydana gelebilecek stok zararlary firmalar tarafyndan eczanelere ödenir!3 yyllyk Global bütçe rakamyndan SGK 1 milyar TL'ye yakyn tasarruf etmi? vaziyette...
 // Sektör 2012-13 (bölüm -I-)
Sizleri bol rakamly bir yazy ile yormak durumundayym: Ystatistikler..Sa?lyk Bütçesi..Kamu Ylaç Harcamasy..Tedavi Harcamalary..Tasarruf Yöntemleri..Te?vikler..Tezatlar..Yanyt Bekleyenler?..Fiyatlandyrma, Kur, Yskonto..Gelecek Sürprizler..
 // e Reçete 1 Temmuz mu? Ne Zaman?
"1 temmuza 6 gün kaldy, e reçete uygulamasynyn ülke geneline geçmeden önce de?indi?imiz sykyntylarynyn kaldyrylmasy...ülke genelinde yaz dönemi yerine uygulamanyn sonbahara byrakylmasynyn daha do?ru olaca?y kanatindeyiz"WinAlly
 // KazanX Kaybet !
10 yyl kadar önce Ba?-Kur&SSK/2005 de SGK kamu isk.ve 2009 da Global Bütçe/S.Bakanly?y referans ülkeyi 5 den 10 a çykarmy?ty!? Referans fiyaty nereye kadar indirecek! Ylaç Sektörü, E.Depo ve Eczane nin yaryny? Neler bekliyor...
 // Ylaç Sektörü Keskin Virajda!...
2005 de SGK yapylanmasy ile serbest pazara çykan reçeteler kar?yly?ynda SGK sektörden yüzde 11 kamu iskontosu almy?dy. Bu oran yüzde 43’e kadar çykacak! Referans fiyatda oran ise yüzde 60'a kadar inecek!
 // Ylaç Sektörünü Neler Bekliyor !
Kur 1 temmuz itibary ile euro da 2,34'e geldi! SGK 1 milyar tl ye varan tasarruf pe?inde! ilaçta zam my X ek iskonto mu?
 // Gitmek mi Zor? Kalmak my?
Türkiye yyllyk 10 milyar dolar serbest pazar ilaç tüketimine sahip, hastaneler ve ihaleler ile Sa?lyk Bakanly?y a?y alymlaryny da ekledi?inizde bu rakam 11 milyar dolaryn üzerine çykmaktadyr!
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"