Ana Sayfa
    Hakkymyzda
    Sektör
    Özel Konuk
    Görü?ler
    Makaleler
    Güncel Blog
    Duyurular
    Ylaç Sektörü
    Basynda Sa?lyk
    Ekonomi Gündemi
    Download
    Yleti?im
İçerik Gönder
Makale Gönder
Prospektüs
İlaç Firma Listesi
 
Ekonomi Gündemi


 // Dünyada Demokrasi ve ?ehitler Mitingi
Cumhurba?kany Erdo?an'yn 15 Temmuz darbe giri?imini çok iyi analiz edilmesi gerekti?i mesajyny verdi?i belirtilen haberde, Erdo?an'yn 'Sadece bu ihaneti gerçekle?tirenleri de?il, onlaryn arkalaryndaki güçleri, onlary harekete geçiren saik..
 // Ekonomimiz Dimdik Ayakta
Ba?bakan; Düzgün çaly?an, namusuyla i?ini, gücünü yapan, terör örgütüne bula?mamy? ama hasbelkader onlara mal vermi?, i? yapmy?, bunlaryn endi?e etmesine gerek yok. Bunlarla ilgili bizim herhangi bir takibatymyz olmaz. Elimizde liste..
 // Yyllyk Yzin
Ba?bakan Binali Yyldyrym, yyllyk izin iptallerinin ne zaman bitece?i konusuna açyklyk getirdi. Yyllyk izin iptallerinin fazla sürece?ini sanmady?yny belirten Ba?bakan Yyldyrym, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatyn normale dönece?ini...
 // Sa?ly?yn Gelece?i Veri Analiti?inde
Dünyada sa?ly?a harcanan 6,5 trilyon dolar, gayrisafi global hasylanyn ?imdiden yüzde 10’unu olu?turuyor ve bu oranyn daha da artmasy bekleniyor.
 // Sa?lyk Bakanly?y'nyn 10 bin Personel Almasy Bekleniyor
FETÖ operasyonlary syrasynda kamula?tyrylan hastaneler ve mevcut hastanelerde bulunan FETÖ ba?lantyly personellerin atylmasyndan sonra Devlet hastanelerinde meydana gelen bo? pozisyonlara önümüzdeki günlerde ciddi bir sayyda personel..
 // Eczacylara Stok Affy
A?bal, eczacylarla ilgili bir düzenlemenin de teklifin kapsamyna alynabilece?ini ifade ederek “Eczacylarymyzyn kayytlarda olmady?y halde kayytlarda gözüken tutarlarla ilgili bir sorunlary var. Beyan edilecek tutaryn, yüzde 4’ü oranynda...
 // Sektör Büyüyor Sa?lyk Personeli Yhtiyacy Artyyor
Sa?lyk sektörü hem Türkiye hem de globalde hyzly büyüyen sektörlerden. Bu alanda yapylan yatyrymlar artyyor, geli?en teknolojinin etkisi, nüfusun ya?lanmasy yeni bran?lary ortaya çykartyyor. Bu, yeni personel ihtiyacyny da beraberinde..
 // YÖK FETÖ ile Gerçekten Mücadele Ediyor mu?
TSK'dan sonra Fetullahçy Terör Örgütü hakkynda adym atmayan YÖK'te, Dekanlaryn istifalaryny vermesinin ardyndan hiçbir geli?me olmady. YÖK'ün FETÖ'nün tasfiyesi ile ilgili nasyl bir strateji izleyece?i, yeni gelen Dekan'laryn nasyl..
 // OHAL Karary TBMM'de Kabul Edildi
Bakanlar Kurulu tarafyndan ilan edilen 3 aylyk ola?anüstü hal karary AK Parti ve MHP'nin 346 oyu ile Meclis'te kabul edildi. CHP ile HDP milletvekilleri 'hayyr' oyu kullandy.
 // OHAL Karary Ekonomiyi Nasyl Etkileyecek?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, OHAL'in üretimi, sanayiyi, ihracaty olumsuz etkilemeyece?ini belirterek, 'Dolarda meydana gelen ve tamamen spekülatif olan arty?, en kysa zamanda normal..
 // Bakanlyktan Hastanelere Akreditasyon
Daha önce yurtdy?yndan kurulu?lara yyllyk 150 bin dolar ödeyerek akreditasyon alabilen hastaneler, artyk Sa?lyk Bakanly?y’nyn akreditasyon sistemini kullanacak. Sa?lyk turizmi kapsamynda gelen hastalar, akredite olan hastanelere...
 // Brexit Sonrasy
Ticaret anla?malary bu e?itsizli?in yaratylmasynda rol sahibi olsa da politik dengenin sermayeye do?ru kaymasy bu süreçte çok daha etkili oldu. Fikri mülkiyet haklaryyla ilgili kanunlar örne?in, ilaç ?irketlerinin fiyatlary yükseltme gücünü..
 // Tamamlayycynyn Cazibesi
Özel sa?lyk sigortasynyn tüm avantajlaryny sunan ve buna ra?men yüzde 68 daha ucuz olabilen tamamlayycy sa?lyk sigortasy ?irketler tarafyndan ke?fedildi. 2015'de 62 bin olan grup tamamlayycy sa?lyk sigortasy bu yylyn ilk 6 ayynda 143 bin..
 // Ba?arysyz Memurlar Y?ten Atylacak my?
Basynda çykan haberlere göre; “Hükümet kamuda 'performans' sistemini ya?ama geçiriyor. DPB yönetmelik tasla?y hazyrlady. Tasla?a göre sözle?meli memur 'ba?arysyz' bulunursa i?ten atylacak, ba?aryly olanyn ücreti artacak...
 // Borcu Olana SGK’dan Ylaç Yok
Prim borcu olanlara yyl sonuna kadar sa?lyk hizmeti verilmesini sa?layan Bakanlar Kurulu karary ne yazyk ki sadece Devlet hastanelerinde alynacak sa?lyk hizmetlerini kapsyyor. Bu sebeple de sözünü etti?imiz hak, ilaç ve reçete ..
 // Ylaç Sektörü Savunma Sanayii Kadar Önemli
Türkiye’deki yapynyn, Baty’nyn tekelinde olan sisteme entegre biçimde ilerledi?ini belirten Dr.Muammer Yyldyz, yerli atylymyn anlamynda ülkemizin önünü açabilecek her giri?imin çe?itli yaftalarla engellendi?ini söyledi.
 // Hastalyk ve Sa?lyk Sigortalarynda Arty?
Türkiye'de sa?lyk ve hastalyk alanynda sigorta sözle?me sayysy geçen yyl itibaryyla 3,5 milyonu bulurken, sektörün son 5 yyldaki prim üretimi yüzde 72 arty?la 3,4 milyar lira oldu.
 // Sa?yk Turizminde Çe?itlilik
Özellikle saç ekimi ve estetik için Türkiye’yi tercih eden Araplara, ?imdi de ABD, Almanya, Yngiltere ve Çin’den di? protezi ve implant için gelenler eklendi
 // Kaliteli Uykuya Ödül Para
Aetna personeli en az 7 saat uyuduklary her 20 gece için 25 dolar kazanabiliyorlar. 12 aylyk sürede en fazla 300 dolarlyk bir üst limit bulunuyor. 2009'da ba?latylan programa geçen yyl 25 bin personelin 12 bini katyldy. Bu sayy 2014'te 10 bin civar
 // Performans ile Y?ten Çykarmada Yargytay Karary
U?ak'ta özel bir ?irkette uzman tybbi saty? sorumlusu olarak görev yapan bir i?çi, performansy dü?ük oldu?u gerekçesiyle i?ten çykaryldy. Y?çi, feshin geçersizli?i ve i?e iadesine karar verilmesi istemiyle dava açty.
leri >> >>>>>
 
     

"Winally dan izinsiz kopyalama-içerik alımı yapılamaz yasal hakları saklıdır.
Site İlaç ve Sağlık Sektörü çalışanlarına yöneliktir olası doğabilecek problemlerden Winally sorumlu değildir"